INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Tura Fauktilar
Country: Ukraine
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 11 January 2017
Pages: 122
PDF File Size: 9.97 Mb
ePub File Size: 15.83 Mb
ISBN: 854-2-85609-368-9
Downloads: 41081
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tugar

Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje.

zaavrivanje Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta. Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati. Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa. Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu.

Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije. Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala. Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje.

  AJIJIC MAP PDF

Kod njega je plus pol vezan za predmet elwktrolucno se zavaruje a elektroda za minus pol. Zbog toga su oni skuplji od ostalih. Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal. Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore. Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama.

Ručno elektrolučno zavarivanje – Wikipedija

Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom. Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta.

U upotrebi je od Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom. Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju Zavarivamje.

Ručno elektrolučno zavarivanje

Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk. Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno bakarisati ili elejtrolucno. Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje.

  CPS11D 7BA21 PDF

Ovaj postupak je u upotrebi od Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan. Ovaj postupak se malo primenjuje.

Elektrolučno zavarivanje

Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom. Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova. Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom.

Struja izmedju elektrode i elektroluxno sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika. Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk.